Azərbaycanda İT sisteminin inkişafı

Qafqaz Ölkələri arasında TIER 3 sertifikatlı Data Mərkəzlərinin xəritəsi. Azərbaycanda 5, Gürcüstanda 1, Ermənistanda 0.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rashad Aliyev

Rashad Aliyev

ZCE, CEH

More from Medium

Exploring My Bias

Journal Entry Two

Thy kingdom come

Jesus standing before Pilate

Can Insomnia Be Cured?