Azərbaycanda İT sisteminin inkişafı

Qafqaz Ölkələri arasında TIER 3 sertifikatlı Data Mərkəzlərinin xəritəsi. Azərbaycanda 5, Gürcüstanda 1, Ermənistanda 0.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store