code.org — Azərbaycan dilində

code.org saytı
code.org saytında blok sxemlərlə sadə bir oyun proqramlaşdırması
code.org saytının tərcümə paneli
crowdin.com saytında sözlərin tərcümə edilməsi

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store